home > woord en beeld > verhalen >

De briefwisseling tussen Rance en Londen

De marmerproducenten in Rance verkochten hun marmer in heel Europa. Ook de familie Boucneau deed dit en zond zijn zonen en dochter uit naar verschillende grote Europese steden: Parijs, Brussel, Londen... Daarbij onderhielden ze steeds goede contacten met hun thuisbasis en bleven ze ook samenwerken met de lokale marmerbedrijven en met elkaar. Dat blijkt onder meer uit de bewaarde verzendregisters en brievenregisters. In zo'n brievenregister vonden we de briefwisseling tussen een marmerbedrijf in Rance en Adolphe Boucneau!

In publicaties over de marmerindustrie in Rance verwijst men regelmatig naar de bewaarde verzendregisters van het marmerbedrijf Thomas en Boutée uit de periode 1769-1784. Deze registers geven een indrukwekkend beeld van het belang en de omvang van die marmerhandel in die periode vlak voor de Franse revolutie. Dit marmerbedrijf was eigendom van Jean Joseph Boutée en van zijn schoonbroer Pierre-Joseph Thomas. De oudste zoon van Piere-Joseph Thomas en Marie Therese (de) Bourges, Michel Gabriël Thomas, was gehuwd met Anne Marie Boucneau, dochter van Jean-Jacques Boucneau!

Het transport van marmer uit Rance ging via het station van Cerfontiane Een ander recenter brievenregister wordt tentoongesteld in het Marmermuseum van Rance. We ontdekten dit al een aantal jaren geleden na een tip van Jan Boucneau. De informatie uit het register bevestigde de contacten tussen Rance en Londen.
Het gaat om een boek waarin (beknopt) de briefwisseling werd bijgehouden met de diverse klanten en contacten van hetzelfde marmerbedrijf uit Rance, namelijk Thomas en Boutée, uit de periode 1841-1889. Blijkbaar was dit het bedrijf waarmee Adolphe Joseph Boucneau in Londen samenwerkte.

We ontvingen van het marmermuseum in Rance een aantal interessante kopies uit het register.


Van Rance via Oostende naar Londen

Uit onze uittreksels van deze briefwisseling blijkt heel concreet hoe de handelsketen tussen Rance en Londen functioneerde. Adolphe vroeg stalen van bepaalde marmersoorten, deed bestellingen van marmer en van afgewerkte producten. Betalingen gebeurden blijkbaar per cheque die verstuurd werd via de post en bij een lokale bankier, namelijk Edmond François, in Rance of via Leon Boucneau in Brussel (!) geïnd werden. De afgewerkte bestellingen werden in Rance verpakt in houten kisten en die gingen via het vervoer van een 'routier', in dit geval ene Poussart, zo'n 10 km verder naar het station van Cerfontaine (spoorlijn aangelegd in 1853) om te vertrekken naar Oostende, waar een andere contactpersoon, ene Van Iseghem, er voor zorgde dat de kisten veilig via het schip naar Londen vervoerd werden. Dit systeem werkte blijkbaar behoorlijk goed, behalve wanneer er sneeuw lag. Dat blijkt uit dit uittreksel uit december 1878...

Rance - brievenregister

-----
23 december 1878

Adolphe Boucneau in Londen

Ik heb uw schrijven ontvangen van 19 (december) dezer, bevattende een cheque van 247 (pond) ter vereffening van mijn facturen van 12 augustus en 3 september, die u worden gecrediteerd. Ik ben vervolgens aan de slag gegaan met het haardscherm en de 2 kaders, groen en mirabelle (kleur). Die laatste zijn klaar om u zo snel mogelijk toe te sturen, maar voor het ogenblik zijn we bedolven onder de sneeuw en een groot deel van onze (trein)verbindingen zijn onderbroken.

-----

français

De Rance par Ostende à Londres

Un registre des lettres est exposé au Musée du Marbre de Rance. Cela a gardé la correspondance avec les clients et les contacts d'une entreprise de marbre à Rance, à savoir de Thomas et Boutée (1841-1889). Apparemment, c'était l'entreprise avec laquelle Adolphe Joseph Boucneau travaillait depuis Londres.
La correspondance montre le fonctionnement du commerce entre Rance et Londres. Adolphe a demandé des échantillons de certains types de marbre, de marbre commandé et de produits finis. Les paiements auraient été effectués par chèque envoyé par la poste et encaissé par l'intermédiaire d'une personne de contact à Rance ou par Leon Boucneau à Bruxelles. Les commandes finies étaient emballées dans des caisses en bois à Rance. Ces boîtes ont été expédiées de la gare de Cerfontaine à Ostende, où une autre personne de contact s'est assurée que les boîtes étaient transportées en toute sécurité à Londres par bateau.
Apparemment, ce système fonctionnait assez bien, sauf en cas de neige. On peut le lire dans un extrait de décembre 1878 ...

-----
23 decembre 1878

Adolphe Boucneau à Londres

J'ai reçu votre honorée du 19 courant renfermant un cheque de L. 247 pour solde de mes factures de 12 août et 3 septembre dont vous êtes crédité. J'ai de suite mis en mains le garde feu statuaire et les 2 cadres vert et Griotte ces derniers seront prets à vous expédier aussitot que possible mais pour le moment nous sommes ensevelis sous la neige et une bonne partie de nos correspondances sont interrompues.

-----

english

From Rance via Ostend to London

A register of letters is exhibited in the Marble Museum in Rance. This kept the correspondence with the customers and contacts of a marble company in Rance, namely Thomas et Boutée (1841-1889). Apparently, this was the company that Adolphe Joseph Boucneau worked with from London.
The correspondence shows how the trade between Rance and London functioned. Adolphe asked for samples of certain types of marble, ordered marble and finished products. Payments apparently were made by check sent by post and collected through a contact person in Rance, or through Leon Boucneau in Brussels. The finished orders were packed in wooden boxes in Rance. These boxes were shipped from Cerfontaine station to Ostend, where another contact person ensured that the boxes were safely transported to London by ship.
Apparently this system worked quite well, except when there was snow. We can read that in an extract from December 1878 ...

-----
23 december 1878

Adolphe Boucneau in London

I have received your letter dated 19 (december), containing a cheque of 247 (pond) for the settlement of my invoices of 12 august and 3 september,which are credited. I have been working on the spark catcher and the 2 frameworks, in green and mirabelle (colour). Those are ready to send you as soon as possible, but for the moment we are covered with snow and a large part of our (rail)connections have been interrupted.

-----


Meer info:

- Le transport du marbre au XIXieme sciècle, Joëlle Petit, CNAM, Paris
- Het Marmermuseum in Rance
- 'Gare de Cerfontaine'op 'Les gares belges d'autrefois' en het station van Cerfontaine op Wikipedia.

^ top   

Lees ook...
Lisez plus...
Read more...


Inleiding over de familie Boucneau

De familie Boucneau in Rance

Koninklijk marmer uit Rance

Marmerhandelaars in Brussel

Engelse Boucneau's ook marmerbewerkers!